Over kwetsbare ouderen

Bij kwetsbare ouderen bestaat er een fragiel evenwicht in de gezondheid. Als er iets relatiefs kleins gebeurt, zoals een infectie of een val leidt dit vaak tot een opeenvolging van complicaties. Dit evenwicht beperkt zich vaak niet altijd tot de kwetsbare oudere zelf. De kinderen of mantelzorger hebben vaak ook een belangrijke invloed op het verminderen van de kwetsbaarheid. Aangezien een steeds groter aantal kwetsbare ouderen langer thuis woont, is de zorg ook steeds meer gericht op de thuissituatie.

Vroege signalering en doelgerichte interventie is belangrijk om kwetsbaarheid te verminderen. Voldoende spierkracht, beweging en een veilige leefomgeving zijn belangrijke voorwaarden om zelfstandig te kunnen functioneren. De kans op vallen of overbelasting neemt af, waardoor de oudere langer thuis kan blijven wonen.

Bij Samen Zorgt staat de eigen regie voorop. We vinden het belangrijk dat in dit geval de kwetsbare oudere zelf zijn wensen en behoeften aangeeft, bijvoorbeeld zolang mogelijk thuis blijven wonen, er zelfstandig op uit kunnen gaan of wat mobieler zijn. Doordat we een multidisciplinaire praktijk zijn waarin we veel samenwerken met o.a. de huisarts en thuiszorg, kunnen we tijdig signaleren en helpen. Vaak zijn er meerdere hulpverleners betrokken. Een goede afstemming van de zorg leidt tot een beter en sneller resultaat!

Maak een afspraak

samenzorgt.nl