Privacyreglement

Uw persoonsgegevens

U bent in behandeling bij Samen Zorgt.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij gegevens van u. Gegevens die noodzakelijk zijn om u zo goed mogelijk te begeleiden. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met uw gegevens om; ze zijn immers privé. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen Samen Zorgt op dezelfde manier met uw gegevens omgaan, hanteren we een privacyreglement.

Waarom is een privacyreglement nodig?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan regels opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien, aan wie de gegevens verstrekt mogen worden en hoe lang gegevens bewaard worden. Samen Zorgt heeft in haar Privacyreglement, gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming  vastgelegd hoe deze regels door ons uitgevoerd worden.

Om ons werk goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat we gegevens van u vastleggen. Dit betreffen uw NAWTE-gegevens (naam, adres, woonplaats , telefoon en email), geslacht en BSN, ID- of paspoortnummer, huisarts maar vaak ook gegevens die verband houden met uw gezondheid en uw reden van aanmelding bij onze praktijk.  Dat doen wij met behulp van een administratieprogramma en een electronisch patiëntendossier.

U kunt ervan uitgaan dat Samen Zorgt zorgvuldig met uw gegevens omgaat, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van u gevraagd worden dan noodzakelijk. Ook hebben medewerkers die uw gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.

Wij hanteren onderstaand privacyreglement

Voor het benaderen van de patiëntgegevens geldt, dat:
 • de patiëntgegevens alleen na toestemming van de patiënt opgeslagen en verwerkt worden. De goedkeuring wordt vermeld in het EPD;
 • de behandelaar de gegevens onderhoudt;
 • een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier;
 • de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer.
 • bij het verlaten van de computer wordt de computer vergrendeld;
 • bij eventuele overdracht aan andere zorgverlener alleen na toestemming van de patiënt de rapportages opgestuurd worden. De goedkeuring van patiënt wordt vermeld in het EPD;
 • indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met de patiënt. De goedkeuring van patiënt wordt vermeld in het EPD;
 • bij digitale rapportage naar een andere zorgverlener, de rapportage gecodeerd en in een beveiligde omgeving wordt verzonden;
 • het patiënten niet is toegestaan de computers te bedienen, zodat zij geen toegang hebben tot andere patiëntgegevens;
 • de patiëntgegevens worden conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 15 jaar bewaard.
 Verstrekking gegevens aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Rechten

De patiënt heeft het recht op:

 • inzage in het eigen patiëntendossier;
 • een afschrift van het eigen  patiëntdossier;
 • vernietiging van het patiëntdossier;
 • rectificatie van het patiëntendossier;
 • overdraagbaarheid van de gegevens;
 • beperking van de verwerking van de gegevens;

Wilt u inzage in uw gegevens dan kan dat. U kunt uw schriftelijke verzoek hiertoe sturen aan onderstaand adres.

Bij het invullen van het contactformulier op de website geldt dat:

 • de ingevulde gegevens slechts gebruikt worden voor de reden van het contact;
 • de gegevens vervolgens direct verwijderd worden.

Heeft u vragen over of bezwaar tegen ons privacyreglement? Meld dit dan aan een van onze medewerkers.

Adresgegevens Samen Zorgt

Samen Zorgt
Hessenweg 4
7121 MG Aalten
T: 0543-216444
E: info@samenzorgt.nl

samenzorgt.nl