Transitie naar eerstelijnszorg

De zorgkosten stijgen, mede door de vergrijzing, steeds verder. Dit heeft geleid tot een beleid waarin er een transitie van de tweede naar de eerstelijnszorg plaatsvindt. De periode dat mensen in het ziekenhuis of revalidatiecentrum verblijven, wordt steeds korter. De revalidatie vindt vaak grotendeels thuis plaats. Met deze transitie neemt ook de complexiteit van de zorgvraag in de eerste lijn toe.

Wat is Samen Zorgt?

Samen Zorgt is een multidisciplinaire praktijk voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie in de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. Wij richten ons op kinderen, volwassenen en ouderen met complexe zorgvragen. Door onderlinge samenwerking én samenwerking met andere zorgverleners zijn wij in staat om, ook bij complexe zorgvragen, de revalidatie in de omgeving of thuissituatie van de cliënt optimaal te begeleiden.

Waarom Samen Zorgt?

  • Goede samenwerking in de eerstelijnszorg

Het toenemend aantal en toenemende complexiteit van zorgvragen in de eerste lijn, vragen om een goede samenwerking in de eerste lijn. Een goede afstemming met de cliënt, mantelzorger, huisarts, thuiszorg en specialist is hierbij van groot belang. Juist in deze samenwerking ligt de kracht van Samen Zorgt.

  • Snelle, effectieve zorg door functionele revalidatie in eigen leef- en werkomgeving

De behandeling kan snel, zo nodig dezelfde dag nog, opgestart worden. Door in de eigen omgeving en in de thuissituatie te revalideren, kan de therapie afgestemd worden op de specifieke hulpvragen van de cliënt en is het geleerde meteen toepasbaar in het dagelijks leven. Dit verhoogt de functionaliteit en effectiviteit van de therapie.

  • Onderlinge afstemming doelstellingen bij complexe casuïstiek.

Indien meerdere disciplines betrokken zijn bij de revalidatie, zullen de doelstellingen onderling ook afgestemd worden. Hierdoor komen we tot een betere effectiviteit en borging van de therapieën.

  • Eenduidige communicatie naar verwijzers.

Binnen Samen Zorgt zal bij complexe meervoudige casuïstiek de hoofdbehandelaar als casemanager fungeren. Deze hoofdbehandelaar zal namens Samen Zorgt communiceren met de verwijzer over het behandeltraject.

Samen Zorgt: ook voor enkelvoudige of monodisciplinaire zorgvragen.

Samen Zorgt streeft ernaar om laagdrempelige zorg te verlenen, waarbij we de zwaarte van de behandeling zo laag mogelijk willen houden. We willen onze expertise op de best passende manier gebruiken om deze zorg te verlenen. Vanzelfsprekend kan onze expertise ook bij monodisciplinaire zorgvragen ingezet worden.

Meer informatie?

Neemt u voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op.

samenzorgt.nl